Оголошення

Миколаївська міська рада  повторно оголошує про початок прийняття документів та  пропозицій з управління установою для формування кадрового резерву на  посаду директора міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО ;

Кандидатом для зарахування до кадрового резерву на керівну посаду може бути громадянин України, який:

1) має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за відповідною галуззю знань або повну вищу освіту за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право»;

 

2) має досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності, або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування у відповідній сфері управління не менше 3-х років;

3) володіє державною мовою;

4) має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

5) щодо якої відсутні наступні обставини:

- рішення суду про визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною;

- судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку (крім реабілітованої особи), або накладення протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- притягнення на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною господарською діяльністю відповідно до вироку суду, що набрав законної сили;

- безпосередня підпорядкованість, у разі призначення, особі, яка є близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

Особам, які претендують на зайняття вказаної керівної посади, необхідно надати наступні документи:

1) заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата;

3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в т.ч. у разі зміни) та по-батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в т.ч. на виборчих посадах), членство у політичних партіях, у т.ч. в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) дві фотокартки кандидата розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях;

5) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

6) копію заповненої частини трудової книжки;

7) копію військового квитка;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення, за формою, відповідно до Закону України «Про запобігання  і протидію корупції»;

9) пропозиції з управління установою– конкурсні пропозиції.

Пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку установи на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних показників установи;

- пропозиції щодо залучення додаткових джерел фінансування для розвитку установи;

10) інші матеріали на розсуд кандидата.

Документи приймаються до 10.09.2018, за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 19, каб. 5, з 9:00 до 12:00 (вівторок, середа, четвер). Номер телефону для довідок: 0512-676395

Розгляд документів відбудеться 11.09.2018 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська,19

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація