Положення

Затверджено
рішенням міської ради
від 20 грудня 2018
№49/9

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент праці та соціального захисту населення

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 2. Основні завдання

 2.1. Основні завдання департаменту полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в галузі соціального захисту населення, надання соціальних послуг, реалізації державної політики в галузі соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості з метою комплексної підтримки й створення передумов для зростання якості життя населення міста.

2.2. Департамент, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даних галузях, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 3. Повноваження департаменту

 3.1. У сфері соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості:

3.1.1. Розробка пропозицій до програми економічного, соціального та культурного розвитку міста, розробка і подання на затвердження міської ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідними радами.

3.1.2. Прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, в тому числі розвитку форм колективно-договірного регулювання; участь у розробці балансів трудових ресурсів.

3.1.3. Участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійснення контролю за їх виконанням.

3.1.4. Забезпечення в межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів).

3.1.5. Реєстрація, облік, зберігання колективних договорів, територіальних угод міського рівня, змін та доповнень до них.

3.1.6. Організація діяльності: комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, міських координаційних комітетів: з безпечної життєдіяльності населення та сприяння зайнятості, міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;інших закладів дорадчих органів.

3.1.7. Контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

3.1.8. Розробка проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з питаннями соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості.

3.1.9. Розгляд звернень та пропозицій з питань соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості.

3.1.10. Організація громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.

3.1.11. Контроль за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках.

3.1.12. Здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

3.1.13. Проведення перевірок з питань додержання законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.

3.1.14. При здійсненні делегованих повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть виступати з ініціативою та організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують найману працю працівників.

3.2. З надання пільг, грошової допомоги, інших виплат за програмами соціального захисту населення:

3.2.1. Розробка пропозицій до програм економічного, соціального та культурного розвитку, розробка та реалізація місцевих цільових програм з питань соціального захисту населення.

3.2.2. Реалізація, у межах своєї компетенції, державної політики у сфері надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами; надання допомоги при усиновленні дитини; надання допомоги при народженні дитини; надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; надання допомоги на дітей одиноким матерям; надання тимчасової державної допомоги дітям; надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд; надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу; надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку; виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя; грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов; грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів  19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов; грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов.

3.2.3. Призначення та виплата за рахунок коштів обласного бюджету щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни; одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані; передплата періодичного друкованого видання учасникам бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України; одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи; одноразова матеріальна допомога сім’ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України; щомісячна матеріальна допомога дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України; видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І чи ІІ групи інших видатків на соціальний захист ветеранів війни та праці».

3.2.4. Здійснення призначення та виплати видатків за рахунок коштів міського бюджету, які затверджені міською програмою “Соціальний захист” міською програмою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей та іншими міськими програмами, у тому числі:

- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства;

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян;

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті;

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян;

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю;

- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;

- вжиття заходів державної політики з питань сім’ї;

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

- надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг;

- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці;

- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість;

- організація та проведення громадських робіт;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

- виконання інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевих бюджетів.

3.2.5. Забезпечення у межах своїх повноважень соціального захисту інвалідів шляхом виконання Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

3.2.6. Призначення та виплата компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.2.7. Реалізація, у межах своїх повноважень, державної політики у галузі надання та забезпечення:

- щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальної допомоги особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

- заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих верств населення;

- виплати довічних державних стипендій;

- надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

- виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

- надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися в період з 21.11.2013 по 21.02.2014, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях;

- заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції;

- заходів із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю;

- виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.

3.2.8. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань з опіки та піклування над обмежено дієздатними та недієздатними особами.

3.2.9. Забезпечення реалізації державних, регіональних та міських комплексних програм з питань сім’ї та гендерної політики.

3.2.10. Здійснення заходів щодо запобігання торгівлі людьми.

3.3. З питань документування, обліку та контролю в сфері соціального захисту населення:

3.3.1. Ведення бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та ведення їх персоніфікованого обліку, бази даних отримувачів житлових субсидій; бази даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги внутрішньо переміщених осіб; бази даних учасників антитерористичної операції; інших баз даних, передбачених відповідно до вимог діючого законодавства.

3.3.2. Формування електронного реєстру для органів Державної казначейської служби України з метою проведення верифікації усіх видів державних допомог (виплат), що здійснюються за рахунок коштів державного та міського бюджету.

3.3.3. Інвентаризація особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу.

3.3.4. Організація діяльності комісії з питань призначення населенню субсидій та інших видів державних допомог.

3.3.5. Перевірка достовірності інформації, поданої громадянами, які звертаються за допомогою, про свій матеріально-побутовий стан.

3.3.6. Контроль за якістю та своєчасністю надання соціальних послуг підприємствами та установами незалежно від форм власності, у разі якщо за такими послугами відбувається відшкодування за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.3.7. Контроль за призначенням та виплатою пенсій.

3.4. З сумісної реалізації заходів соціального захисту та підтримки населення:

3.4.1. Сприяння участі громадських організацій у заходах соціального захисту мешканців міста, реалізація програм соціальної спрямованості із залученням волонтерів, організація фінансової підтримки зазначених організацій за рахунок коштів міського бюджету.

3.4.2. Сприяння реалізації громадськими організаціями програм міжнародних організацій та фондів, спрямованих на вирішення завдань соціального захисту та підтримки.

3.4.3. Сприяння благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям незалежно від форм власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.4.4. Прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць.

3.5. Залучення за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних і інших документів, розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

3.6. Скликання у встановленому порядку нарад, колегій з питань, що входять до компетенції департаменту.

3.7. Організація заходів з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій департаменту.

3.8. Одержувати у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.9. Участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.10. Порушення питань про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудової дисципліни, законодавства України з питань, що відносяться до функцій та завдань департаменту.

3.11 Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.12. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.13. Здійснення інших повноважень, передбачених для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

4. Структура департаменту

 4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про його структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

4.5. Департаменту підпорядковуються міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів, центр реінтеграції бездомних громадян, міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

5. Керівництво департаменту

5.1. Департамент очолює директор департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Директор департаменту має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посад міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті.

5.3.2. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.3. Координує діяльність департаменту та його структурних підрозділів з підприємствами, установами та організаціями міста у вирішенні питань соціального захисту населення.

5.3.4. Затверджує кошторис, штатні розписи міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, центру реінтеграції для бездомних громадян та міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів.

5.3.5. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

5.3.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників.

5.3.8. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 6. Заключні положення

6.1. Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація