Положення

Затверджено
рішенням міської ради
від 23 лютого 2017
№16/32

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

 1.1. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 2. Основні завдання

2.1. Основні завдання департаменту полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в галузі соціального захисту населення, надання соціальних послуг, реалізації державної політики в галузі соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості з метою комплексної підтримки й створення передумов для зростання якості життя населення міста.

2.2. Департамент, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даних галузях, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 3. Повноваження департаменту

 3.1. У сфері соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості:

3.1.1. Розробка пропозицій до програми економічного, соціального та культурного розвитку міста, розробка і подання на затвердження міської ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідними радами.

3.1.2. Прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, в тому числі розвитку форм колективно-договірного регулювання; участь у розробці балансів трудових ресурсів.

3.1.3. Участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійснення контролю за їх виконанням.

3.1.4. Забезпечення в межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів).

3.1.5. Реєстрація, облік, зберігання колективних договорів, територіальних угод міського рівня, змін та доповнень до них.

3.1.6. Організація діяльності: комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, міських координаційних комітетів: з безпечної життєдіяльності населення та сприяння зайнятості, міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;інших закладів дорадчих органів.

3.1.7. Контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

3.1.8. Розробка проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з питаннями соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості.

3.1.9. Розгляд звернень та пропозицій з питань соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості.

3.1.10. Організація громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.

3.1.11. Контроль за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках.

3.1.12. Здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

3.1.13. Проведення перевірок з питань додержання законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.

3.1.14. При здійсненні делегованих повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть виступати з ініціативою та організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують найману працю працівників.

3.2. З надання пільг, грошової допомоги, інших виплат за програмами соціального захисту населення:

3.2.1. Розробка пропозицій до програм економічного, соціального та культурного розвитку, розробка та реалізація місцевих цільових програм з питань соціального захисту населення.

3.2.2 Реалізація державної політики у сфері надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пільг багатодітним сім’ям на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами, допомоги на догляд за дитиною віком до 3 років; допомоги при народженні дитини; допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомоги на дітей одиноким матерям; тимчасової державної допомоги дітям; допомоги при усиновленні дитини; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу; державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення дитячим будинкам (в т.ч. сімейного типу, прийомним сім’ям); державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам; надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, виплата грошової компенсації за заявами членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО, та потребують поліпшення житлових умов за рахунок субвенцій з державного бюджету”;

3.2.3. Призначення та виплата за рахунок коштів обласного бюджету: витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування; встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп; надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників; надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані; передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України; надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи; надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України; інших видатків на соціальний захист ветеранів війни та праці.

3.2.4. Здійснення призначення та виплати видатків за рахунок коштів міського бюджету, які затверджені міською програмою “Соціальний захист” міською програмою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей та іншими міськими програмами, в тому числі: надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку; компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом, на водному транспорті, на залізничному транспорті та електротранспортом окремим категоріям громадян, надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу, забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичних осіб; проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу; інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці та на соціальний захист населення.

3.2.5. Забезпечення у межах своїх повноважень соціального захисту інвалідів шляхом виконання Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та “Про реабілітацію інвалідів в Україні”.

3.2.6. Призначення та виплата компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.2.7. Реалізація, в межах своїх повноважень, державної політики у галузі надання та забезпечення:

- разової допомоги до 5 травня ветеранам війни;

- разової допомоги жінкам, яким призначено почесне звання України “Мати-героїня”;

- матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам;

- матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

- виплати довічних державних стипендій;

- щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

- виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

- надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014;

- заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням;

- заходів із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів за напрямком фінансування “Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів”;

- “- виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів”.

3.2.8. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань з опіки та піклування над обмежено дієздатними та недієздатними особами.

3.2.9. Забезпечення реалізації державних, регіональних та міських комплексних програм з питань сім’ї та гендерної політики.

3.2.10. Здійснення заходів щодо запобігання торгівлі людьми.

3.3. З питань документування, обліку та контролю в сфері соціального захисту населення:

3.3.1. Ведення бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та ведення їх персоніфікованого обліку, бази даних отримувачів житлових субсидій; бази даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги внутрішньо переміщених осіб; бази даних учасників антитерористичної операції; інших баз даних, передбачених відповідно до вимог діючого законодавства.

3.3.2. Формування електронного реєстру для органів Державної казначейської служби України з метою проведення верифікації усіх видів державних допомог ( виплат), що здійснюються за рахунок коштів державного та міського бюджету.

3.3.3. Інвентаризація особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу.

3.3.4. Організація діяльності комісії з питань призначення населенню субсидій та інших видів державних допомог.

3.3.5. Перевірка достовірності інформації, поданої громадянами, які звертаються за допомогою, про свій матеріально-побутовий стан.

3.3.6. Контроль за якістю та своєчасністю надання соціальних послуг підприємствами та установами незалежно від форм власності, у разі якщо за такими послугами відбувається відшкодування за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.3.7. Контроль за призначенням та виплатою пенсій.

3.4. З сумісної реалізації заходів соціального захисту та підтримки населення:

3.4.1. Сприяння участі громадських організацій у заходах соціального захисту мешканців міста, реалізація програм соціальної спрямованості із залученням волонтерів, організація фінансової підтримки зазначених організацій за рахунок коштів міського бюджету.

3.4.2. Сприяння реалізації громадськими організаціями програм міжнародних організацій та фондів, спрямованих на вирішення завдань соціального захисту та підтримки.

3.4.3. Сприяння благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям незалежно від форм власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.4.4. Прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць.

3.5. Залучення за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних і інших документів, розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

3.6. Скликання у встановленому порядку нарад, колегій з питань, що входять до компетенції департаменту.

3.7. Організація заходів з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій департаменту.

3.8. Одержувати у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.9. Участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.10. Порушення питань про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудової дисципліни, законодавства України з питань, що відносяться до функцій та завдань департаменту.

3.11 Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.12. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.13. Здійснення інших повноважень, передбачених для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

 4. Структура департаменту

 4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про його структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

4.5. Департаменту підпорядковуються міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів, центр реінтеграції бездомних громадян, міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

 5. Керівництво департаменту

 5.1. Департамент очолює директор департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Директор департаменту має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посад міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті.

5.3.2. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.3. Координує діяльність департаменту та його структурних підрозділів, з підприємствами, установами та організаціями міста у вирішенні питань соціального захисту населення.

5.3.4. Затверджує кошторис, штатні розписи міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міського центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів, центру реінтеграції для бездомних громадян та міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів.

5.3.5. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

5.3.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників.

5.3.8. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація