Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 14 грудня 2021
№ 12/166

 

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

 1.1. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Миколаївської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Миколаївської територіальної громади, є головним розпорядником бюджетних коштів.

2. Основні завдання 

2.1. Основними завданнями департаменту є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми; соціальної підтримки та надання послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій; запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; виконання програм у цих сферах.

2.1.2. Призначення та виплата соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України.

2.1.3. Організація соціального обслуговування населення, проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі здійснення соціального супроводу сімей/осіб шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

2.1.4. Розробка та організація виконання міських цільових та комплексних програм щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.

2.1.5. Сприяння на території міста реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони, належних умов праці та зайнятості, у тому числі соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню зі Збройних Сил України та інших військових формувань.

2.1.6. Реалізація заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, сімейної та гендерної політики; ефективної взаємодії всіх суб’єктів, які реалізують такі заходи.

3. Повноваження департаменту 

3.1. У сфері соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості та надання соціальних послуг:

3.1.1. Участь у розробці пропозицій до місцевих програм соціально-економічного розвитку міста, з питань охорони праці, зайнятості населення.

3.1.2. Проведення моніторингу стану виплати поточної та погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста.

3.1.3. Участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах та організаціях  міста.

3.1.4. Здійснення повідомної реєстрації в установленому порядку галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін та доповнень до них. Забезпечення їх обліку та  зберігання.

3.1.5. Організація діяльності міського координаційного комітету з безпечної життєдіяльності населення, міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; інших дорадчих органів.

3.1.6. Забезпечення розгляду питань щодо проходження альтернативної (невійськової) служби.

3.1.7. Здійснення організації та проведення громадських робіт на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності міста.

3.1.8. Організація надання соціальних послуг.

3.1.9. Забезпечення взаємодії надавачів соціальних послуг та органів, установ, закладів, фізичних осіб – підприємців, які в межах своєї компетенції надають на території міста допомогу вразливим групам населення та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, та здійснюють їх захист.

3.1.10. Забезпечення ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на місцевому рівні.

3.1.11. Здійснення заходів щодо запобігання насильству, жорстокому поводженню і профілактики негативних явищ в сім’ях.

3.1.12. Сприяння співробітництву з питань сім’ї та гендерної рівності  в межах компетенції департаменту.

3.1.13. Забезпечення реалізації державних, регіональних та міських програм з питань сім'ї та гендерної рівності спільно з відповідними виконавчими органами міської ради, органами виконавчої влади та самоорганізації населення, а також підприємствами, організаціями, творчими та громадськими спілками, товариствами, фондами тощо.

3.1.14. Здійснення моніторингу надання соціальних послуг, оцінка їх якості та оприлюднення відповідних результатів.

3.2. З надання пільг, грошової допомоги, інших виплат за програмами соціального захисту населення:

3.2.1. Організація в межах своєї компетенції роботи щодо надання населенню пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, пільг окремим категоріям громадян на проїзд, інших пільг, передбачених законодавством України.

3.2.2. Здійснення призначення та виплати:

1) за рахунок коштів з державного бюджету:

- щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань; довічні державні стипендії;

- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати - героїня»;

- матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам;

- щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

- матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

- відшкодування вартості послуг із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно - курортним лікуванням;

- відшкодування вартості послуг із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю за напрямком фінансування «Санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю»;

соціальної стипендії студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти;

- відшкодування вартості реабілітації дітей з інвалідністю;

- житлової субсидії населенню та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу окремим категоріям громадян, що надаються відповідно до чинного законодавства України;

- допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю;

- тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

- державної соціальної допомоги на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у Законі України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»);

- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80?річного віку;

- тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

- державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

- грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

- коштів на оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату - соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків;

- тощо;

2) за рахунок коштів обласного бюджету:

- пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп;

- відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

- щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни;

- матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн;

- одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії);

- матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім’ям осіб, які загинули та померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

- матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя під час участі в АТО/ООС на сході України;

- інших видатків на соціальний захист ветеранів війни та праці тощо;

3) за рахунок коштів Миколаївської міської територіальної громади, які затверджені міською програмою «Соціальний захист», іншими міськими програмами.

3.2.3. Забезпечення у межах своїх повноважень соціального захисту осіб з інвалідністю шляхом ведення Централізованого банку даних з проблем інвалідності, організації санаторно – курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплату грошової компенсації вартості санаторно – курортного лікування деяким категорія громадян, реабілітації дітей з інвалідністю, забезпечення технічними засобами реабілітації  відповідно до законодавства.

3.2.4. Видача відповідних посвідчень ветеранам війни, праці, особам з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до законодавства, реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років» тощо.

3.2.5. Забезпечення цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування.

3.2.6. Забезпечення у межах своїх повноважень соціального захисту осіб з інвалідністю шляхом виконання Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про реабілітацію  осіб з інвалідністю в Україні».

3.2.7. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

3.2.8. Забезпечення ведення єдиної інформаційної – аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); бази даних учасників антитерористичної операції; бази даних отримувачів житлових субсидій (Житлові субсидії); бази даних внутрішньо переміщених осіб (ЄБД ВПО); Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики.

3.2.9. Формування електронного реєстру для органів Державної казначейської служби України з метою проведення верифікації усіх видів державних допомог (виплат) пільг, що здійснюються за рахунок коштів державного та бюджету Миколаївської територіальної громади.

3.2.10. Забезпечення діяльності комісії з розгляду питань щодо проведення капітального ремонту  та обладнання спеціальними засобами пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно-гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках, та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на візках та потребують постійної допомоги.

3.2.11. Забезпечення діяльності комісії з розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги.

3.2.12. Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури.

3.2.13. Здійснення контролю за якістю та своєчасністю надання соціальних послуг підприємствами та установами незалежно від форм власності, у разі якщо за такими послугами відбувається відшкодування за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

3.2.14. Розробка пропозицій до програм економічного, соціального та культурного розвитку, розробка та реалізація місцевих цільових програм з питань соціального захисту населення.

3.3. З сумісної реалізації заходів соціального захисту та підтримки населення:

3.3.1. Сприяння участі громадських організацій у заходах соціального захисту мешканців міста, реалізація програм соціальної спрямованості із залученням волонтерів, організація фінансової підтримки зазначених організацій за рахунок коштів бюджету Миколаївської територіальної громади.

3.3.2. Сприяння реалізації громадськими організаціями програм міжнародних організацій та фондів, спрямованих на вирішення завдань соціального захисту та підтримки.

3.3.3. Сприяння благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям незалежно від форм власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.4. Залучення за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних і інших документів, розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

3.5. Скликання у встановленому порядку нарад, колегій з питань, що входять до компетенції департаменту.

3.6. Організація заходів з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій департаменту.

3.7. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.8. Участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.9 Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.10. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.11. Здійснення інших повноважень, передбачених для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами чинного законодавства України.

3.12. Розробка проєктів нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення в межах компетенції.

4. Структура департаменту

4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про його структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

4.5. Департаменту підпорядковуються комунальні установи та громадські організації які мають соціальне спрямування (далі – підвідомчі установи).

5. Керівництво департаменту

5.1. Департамент очолює директор департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Директор департаменту має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посад міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті.

5.3.2. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань. Преміювання та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань директору та його заступникам погоджує міський голова .

5.3.3. Координує діяльність департаменту та його структурних підрозділів з підприємствами, установами та організаціями міста у вирішенні питань соціального захисту населення.

5.3.4. Затверджує кошторис, штатні розписи підвідомчих установ.

5.3.5. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

5.3.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників.

5.3.8. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями Миколаївської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

6. Заключні положення

6.1. Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

______________________________________________________________

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація