Положення

Затверджено
рішенням міської ради
від 21 квітня 2011
№5/3

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1.Загальні положення

1.1. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (скорочена назва - департамент праці та соціального захисту населення) /далі – департамент/ є  виконавчим органом Миколаївської міської ради, підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови за підпорядкованістю.
1.2. Департамент у  своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.3. Департамент є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державного казначейства України.

2. Основні завдання

2.1. Департамент:
- у межах своїх повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення, надає адресну соціально-побутову і соціально-медичну допомогу малозабезпеченим верствам населення;
- здійснює забезпечення, у межах своїх повноважень, соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності , у тому числі зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці , дотримання законодавства з охорони праці;
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері надання пільг  ветеранам війни,  особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які  мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури,  дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; допомоги сім’ям з дітьми; тимчасової допомоги дітям; допомоги при усиновленні дитини; соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу та інших пільг; компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян; пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку за рахунок субвенцій з державного бюджету;
- здійснює призначення та виплату за рахунок коштів обласного бюджету: допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;  витрат на поховання  учасників бойових дій та інвалідів війни; пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування; встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп; інших видатків на соціальний захист ветеранів війни та праці;
- здійснює призначення та виплату  видатків за рахунок коштів міського бюджету, затверджених міською комплексною програмою “Соціальний захист” та іншими міськими програмами;
- забезпечує у межах своїх повноважень соціальний захист інвалідів шляхом виконання Законів України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та „Про реабілітацію інвалідів в Україні ”;
- здійснює призначення та виплату компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері надання разової допомоги до 5 травня ветеранам війни;
- здійснює розробку проектів нормативно-правових актів (рішень  міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови), пов’язаних з питаннями праці та соціального захисту населення у межах наданих повноважень;
- здійснює  контроль за призначенням та виплатою пенсій;
- забезпечує виконання міської Програми “Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010-2015 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.06.10 № 47/21;
- оперативно надає до уповноваженого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці виконавчого органу;
- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3. Структура та організація роботи

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.
Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про його структурні підрозділи затверджує міський голова.
3.3. Директор департаменту має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду та звільняється (звільняються) з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.
Заступник (заступники) директора виконує (виконують) функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.
Інших посадових осіб місцевого самоврядування департаменту призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.
3.4. Директор департаменту:
3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед  міською радою,  міським головою, виконавчим комітетом міської ради та заступником міського голови за виконання покладених на департамент завдань.
3.4.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників департаменту.
3.4.3. Приймає на роботу та звільняє в установленому порядку працівників департаменту, які не є посадовими особами місцевого самоврядування.
3.4.4. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.
3.4.5. Затверджує посадові інструкції працівників департаменту.
3.4.6. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.
3.4.7.  Координує діяльність департаменту та його структурних підрозділів, з підприємствами, установами та організаціями  міста  у вирішенні питань соціального захисту населення.
3.4.8. Вносить пропозиції міському голові для затвердження структури, штатного  розпису працівників департаменту з розрахунком кошторисів на їхнє утримання у межах затвердженої штатної чисельності та витрат на утримання,  згідно з рішенням міської ради.
3.4.9. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання  департаменту.
3.4.10. Затверджує кошторис, штатні розписи міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міського центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів, центру реінтеграції для бездомних громадян та міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів.
3.4.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

4. Компетенція департаменту

4.1. Департамент:
- забезпечує виявлення громадян для визначення їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
- організує роботу по соціальному обслуговуванню, наданню соціальних послуг громадянам на безоплатній та платній основі у міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), контролює якість, перелік, умови та порядок їх надання;
- забезпечує перевезення в межах міста осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
- сприяє, у разі потреби, влаштуванню громадян похилого віку та інвалідів до притулків та будинків-інтернатів;
- забезпечує оплату послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста;
- здійснює заходи, спрямовані на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення  передумов для інтеграції в суспільство;
- забезпечує надання соціально-побутових та медичних послуг одиноким громадянам міста, які потребують постійного стороннього догляду у міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів;
- організує роботу по виконанню заходів соціальної реінтеграції бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі у суспільство;
- організує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед  громадян міста з питань, що належать до компетенції департаменту  через засоби масової інформації та шляхом розробки буклетів, листівок, бюлетенів тощо;
- організовує роботу  та забезпечує діяльність  міського координаційного комітету сприяння зайнятості, міського координаційного комітету безпечної життєдіяльності, міської тристоронньої ради соціально – економічного партнерства;
- аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на території  міста, стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях;
- забезпечує, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів підприємств, установ та організацій міста, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їхнім виконанням;
- розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради та виконкому міської ради,  розпоряджень міського голови), пов’язаних  з виконанням покладених на департамент функцій; 
- бере участь у розробленні та  реалізації  міських програм, спрямованих на захист соціальних прав та інтересів, соціальної захищеності різних груп населення;
- здійснює контроль за  охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства  пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці;
бере участь у розробленні та забезпечує разом з іншими структурними підрозділами  вжиття заходів регіональних програм з питань зайнятості населення, охорони праці,  запобігання травматизму невиробничого характеру, сприяє впровадженню безпечних виробничих процесів;
- здійснює контроль на підприємствах, установах та організаціях міста  за додержанням  нормативних актів про охорону праці на підставі Закону України «Про охорону праці»;
- бере участь у розслідуванні групових, а також смертельних нещасних випадків,  аварій, що  сталися на підприємствах, організаціях та установах, розташованих на території міста, відповідно до  чинного законодавства. Веде облік, аналіз нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру,  надає пропозиції щодо їхнього усунення;
- здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста з питань, що належать до компетенції департаменту,  вживає відповідних заходів по усуненню причин, які викликають скарги, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції  департаменту.

5. Права департаменту

5.1. Департамент має право:
залучати спеціалістів  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
скликати у встановленому порядку засідання комісій з питань:
 надання статусу учасника війни та поновлення прав реабілітованих та репресованих;
контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини;
призначення населенню державних допомог та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива;
 легалізації зайнятості населення;
- погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
альтернативної служби;
надання матеріальної допомоги;
виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї;
списання автотранспорту;
опіки та піклування;
 здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених їм відповідно до законодавства;
 перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на суб’єктах господарювання відповідно до нормативних актів, регламентуючих документів з питань охорони праці;
 надавати  посадовим особам в межах своєї компетенції рекомендації щодо дотримання нормативних актів, пов’язаних з трудовими відносинами, зайнятістю, умовами та охороною праці, соціального захисту населення;
 порушувати питання перед органами державного нагляду за охороною праці про притягнення до відповідальності працівників підприємств, установ та організацій, які не дотримуються вимог нормативно-правових актів про охорону праці;
 вносити на розгляд заступника міського голови, головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації пропозиції з питань поліпшення соціального забезпечення населення і соціального захисту соціально незахищених громадян;
 здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці,  та за станом  виконання умов колективних договорів;
 звертатися до підприємств, організацій різних форм власності, комерційних структур за благодійною допомогою з метою надання  малозабезпеченим верствам населення різних видів допомоги;
- інші права, які належать до компетенції департаменту.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

6.1. Департамент утримується за рахунок міського бюджету.
6.2. Працівники департаменту є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально – побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

7. Відповідальність посадових осіб департаменту

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності департаменту здійснює міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


________________________________________________________________

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація