Статті

Запитуйте, і ми Вам відповімо

1 питання: Працівник перебував у відпустці з 03 по 27 січня (07 січня - святковий день). При цьому в грудні йому нараховані 2800 гривен відпускних за січень. Крім того, за відпрацьовані в січні 16 годин (зі 159 робочих годин) йому нараховані 301,89 гривен заробітної плати (оклад працівника з 01.01.2017 року - 3000 гривен). Яким чином проводити нарахування заробітної плати?

Відповідь: Обчислюємо показник, із яким слід порівнювати заробітну плату працівника за відпрацьований час:
3200 гривен : 159 робочих годин х 16 годин = 322,01 гривен.
З огляду на неї з'ясовуємо, що сума доплати до розміру мінімальної зарплати за січень становить 20,12 гривен (322,01 - 301,89).
У цілому ж зарплата за січень становитиме 3122,01 гривен (301,89 + 20,12 + 2800), а значить, під час нарахування зарплати і обкладення її єдиним внеском потрібно виконати мінімальне "зарплатне" правило й додатково нарахувати єдиний внесок на 77,99 гривен (3200 - 3122,01).
Зверніть увагу: якщо в розрахунковому періоді чи в періоді відпустки підвищували заробітну плату працівників, слід пригадати про виконання приписів пункту 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100 щодо коригування середнього заробітку за час відпустки.

2 питання: Працівник хворів з 23 по 31 січня й надав лікарняний у лютому. За відпрацьовані в січні 103 години (зі 159 робочих годин) йому нараховані 1684,28 гривен заробітної плати за посадовим окладом (оклад із 01.01.2017 року - 2600 гривен) плюс щомісячна премія - 400 гривен. "Лікарняні" будуть нараховані в лютому. Яким чином проводити нарахування заробітної плати?

Відповідь: Обчислюємо показник, із яким слід порівнювати заробітну плату працівника за відпрацьований час:
3200 гривен : 159 робочих годин х 103 годин = 2072,96 гривен.
З огляду на те, що разом заробітна плата за посадовим окладом і премія складають 2084,28 гривен (1684,28 + 400), тобто більші за розрахунковий показник, суму доплати до розміру мінімальної зарплати за січень не нараховують.


 

Питання: Чи враховується для розрахунку середньої заробітної плати оплата роботи в надурочний час та у святкові і неробочі дні

Розрахунок середньої заробітної плати проводиться відповідно до Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100.

Відповідно до п.3 Порядку під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпусткивраховуються: основна заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт погодинними робітниками, високі досягнення в праці; вислугу років тощо); виробничі премії, винагорода за підсумками пічної роботи та вислугу років тощо).

За пунктом 4 порядку для обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереженняне враховуються: одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо).

Таким чином, оплата надурочної роботи та роботи у святкові і неробочі дні враховуються під час розрахунку середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження.


Питання: Який порядок розрахунку при звільненні працівника ?

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
  Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.
  В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні,власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму (ст. 116 КЗпП України).
  Необхідно зазначити, що в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП України, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа чи організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.  


 Вопрос: Какой порядок расчета при увольнении работника ?

      При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения. Если
работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
      О начисленных суммах, причитающихся работнику при увольнении, собственникили уполномоченный им орган должен письменно уведомить работника перед выплатой указанных сумм.
      В случае спора о размере сумм, причитающихся работнику при увольнении,собственник или уполномоченный им орган в любом случае должен в указанный в этой статье срок выплатить не оспариваемую им сумму ( ст. 116 КЗоТ Украины).
      Необходимо отметить, что в случае невыплаты по вине собственника или уполномоченного им органа причитающихся уволенному работнику сумм в сроки, указанные в ст. 116 КЗоТ Украины, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение или организация должны выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета.


 

Як виплачується одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим зі строкової військової служби

      На виконання Постанови КМУ від 08 квітня 2015 року №185 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби» департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради нагадує, що бюджетні кошти спрямовуються на виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової строкової служби (далі - матеріальна допомога), в розмірі: середньої заробітної плати на день призову, але не менше мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову (для громадян, які працювали на підприємствах, в установах і організаціях); мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).

      Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами соціального захисту населення протягом місяця з дня взяття відповідної особи на військовий облік за місцем проживання у встановленому законодавством порядку. 

      Військові комісаріати протягом 15 днів з дати взяття особи на військовий облік відповідно до пункту 5 цього Порядку звертаються до департаменту праці та соціального захисту населення  Миколаївської міської ради з поданням про виплату матеріальної допомоги, до якого додаються подані заявником:

- довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату (для працюючих на день призову);

- копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи (для працюючих на день призову);

 - заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку.


 

Питання: З якими працівниками проводиться вступний інструктаж з охорони праці? Яка посадова особа підприємства його проводить?

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться: з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання; з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому

Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.Як нараховується індексації заробітної плати за новими правилами ?
Постановою Уряду від 09.12.2015 р. № 1013 внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення (надалі Порядку), затвердженому постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.
Зокрема змінені правила індексації заробітної плати, а саме:
пункт 5 Порядку викладено в такій редакції:
"5. У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.
Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.
Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.
Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.
У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.
Додатково акцентуємо увагу рботодавців, що новою редакцією Порядку передбачено, що працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв'язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом України "Про індексацію грошових доходів населення" та положень Порядку."
Крім того, пункт 6 доповнено абзацом такого змісту:
"Проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів на відповідний рік."

Окремо акцентуємо увагу роботодавців на нову редакцію Порядку стосовно переведених та новоприйнятих працівників. Зокрема п.10 2 передбачено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.


Невиплата заробітної плати: шляхи вирішення – алгоритм дій працівника
Що у такому випадку робити працівнику? Як примусити роботодавця погасити заборгованість? Куди звертатися або скаржитися?
Куди звертатися за захистом прав:
Керівник підприємства або роботодавець-фізична особа (для ФОП).
Комісія по трудових спорах на підприємстві: створюється на підприємствах, установах, організаціях з числом працюючих не менш як 15 осіб.
Головне управління Держпраці у Миколаївській області,  (54003, м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/1).
Миколаївська обласна рада профспілок  54001, м. Миклаїв, вул. Лягіна, 2, голова - Толмачев Юрій Петрович.
Суд загальний (міський або районний у місті) за місцем Вашої реєстрації або місцезнаходженням підприємства-боржника — щодо вимог про стягнення заробітної плати працівник не обмежений будь-якими строками (позовної давності) для звернення до суду та звільнений від оплати судового збору.
Додаткові напрямки:
Правоохоронні органи (міліція): притягнення роботодавця до адміністративної або кримінальної відповідальності.
Прокуратура: контроль за дотриманням і правильним застосуванням законів, вжиття заходів реагування до органів МВС.
 Способи захисту порушеного права з метою виплати заборгованості із заробітної плати:
3.1. Звернення до керівника підприємства або роботодавець-фізична особа (для ФОП) та до комісії по трудових спорах на підприємстві (за наявністю).
Звернення пишеться власноручно, довільної форми. Крім вимог про виплату заборгованості слід запросити офіційну інформацію (довідку) про розмір заборгованості із заробітної плати. Обов'язково необхідно отримати докази отримання роботодавцем цього звернення:
- у разі особистої подачі – проставлення на 2-му примірнику штампу вхідної кореспонденції підприємства та підпису, прізвища відповідального за приймання пошти працівника.
- у разі направлення поштою – поштова квитанція про направлення цінного листа о описом вкладеного, опис вкладення до цінного листа. Важливо – продублювати відправлення цього ж листа рекомендованим з повідомленням, за яким можно відслідити факт та дату отримання Вашого звернення.


Питання:  Що ж собою представляє колективний договір та чи потрібно укладати колективний договір на приватних підприємствах?

Колективний договір є локальним нормативним актом, який укладається у відповідності з чинним законодавством України, прийнятих сторонами зобов’язань з метою  регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, забезпечує соціально-правовий захист працівників, узгоджує інтереси працівників та роботодавців.
Колективний  договір  укладається  між  роботодавцем з однієї
сторони  і  однією  або кількома профспілковими органами, а у разі
відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і
уповноваженими трудовим колективом.
Колективний договір укладається на підприємствах незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають статус юридичної особи.
    Правові засади розробки, укладання та виконання колективних договорів і угод визначені Кодексом законів про працю України та Законом України “Про колективні договори і угоди”.


Питання:  Чи вважається порушенням вимог чинного законодавства виплата заробітної плати один раз на місяць якщо при цьому від працівників підприємства надійшли заяви із проханням видавати  їм заробітну плату один раз на місяць ?

По–перше, власник або уповноважений ним орган чи фізична особа, не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, які погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами (абз. 4 ст. 97 КЗпП України).
По-друге, умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними, навіть якщо на це є письмова згода (заява) працівників. При перевірці органами, які наділені таким правом, такі факти будуть розцінені як домовленість, що погіршує становище працівників порівняно з вимогами законодавства і таку заяву буде визнано недійсною (ст. 9 КЗпП України).

 1. Питання: Відповідно до змін у діючому законодавстві при визначенні права на отримання пільг на комунальні послуги з урахуванням рівня доходу членів сім’ї пільговика, чи враховується дохід дружини, якщо її чоловік має статус ,,Дитина війни”?

Відповідь: Пільги, передбачені статтею 5 Закону України ,,Про соціальний захист дітей війни” на членів сім’ї пільговика не поширюються, відповідно їх доходи при визначенні права на пільги не враховуються.

Якщо за однією адресою проживають дві особи, які мають статус ,,Дитина війни” та обом визначається право на пільги за вказаним Законом, пільги нараховуються кожній з них, виходячи з соціальних норм споживання комунальних послуг.

2. Питання:Як отримати путівку до санаторію учаснику АТО?

Відповідь:Урядом ухвалено Порядок забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням (постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200).

Для отримання путівки в необхідно:
– стати на облік до районного управління соціальних виплат і компенсацій за місцем реєстрації;
– подати наступні документи:
1. заяву, за формою затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України 14 липня 2015 року № 729;
2. медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о;
3. копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
4. документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Безкоштовними путівками на санаторно-курортне лікування забезпечуються:
 інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції;
• учасники бойових дій, які безпосередньо брали участь під час проведення антитерористичної операції.

3. Питання:Який механізм отримання послуг з психологічної реабілітації учасників АТО?

Відповідь: Для отримання реабілітаційних послуг отримувач або його законний представник повинен звернутися до управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району та заповнити заяву встановленої форми.

До заяви додати:

1) копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

2) копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Особам, під час подання копій посвідчень, надавати оригінали для їхнього огляду.

4. Питання:В окремих випадках субсидії можуть призначатися непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла. Мається на увазі лише одна непрацездатна особа, чи може бути і домогосподарство, до якого входить кілька непрацездатних осіб?

Відповідь: Якщо домогосподарство складається лише з непрацездатних осіб, які проживаєть самі (наприклад, двоє інвалідів, два пенсіонери, пенсіонер і неповнолітня дитина тощо), субсидія за їх зверненням може бути призначена за рішенням комісії на понаднормову площу.

 

5. Питання:На який термін призначається житлова субсидія?

Відповідь:Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується:

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня;

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік.

 

6. Питання: За призначенням субсидії звернення надійшло в листопаді місяці. Будинок опалюється природним газом. З якого місяця слід призначати субсидію?

Відповідь:Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується:

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня;

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надається на календарний рік. При цьому субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.

У разі звернення із заявою про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія призначається з початку такого сезону.

У разі, якщо звернення надійшло в листопаді місяці, субсидія повинна бути призначена з жовтня місяця.

Звертаємо увагу, що призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з листопада місяця за заявою, поданою у листопаді можливо лише за особистим бажанням заявника, яке повинно бути зазначено у заяві.

 

7. Питання: Чи потрібно при призначенні субсидії враховувати до сукупного доходу земельний пай, земельну ділянку у разі, якщо вони не знаходяться в оренди.

Відповідь:

У разі, якщо земельні ділянки не знаходяться в оренді та громадяни не отримують дохід, за який сплачують офіційний податок, до сукупного доходу не слід враховувати дохід зазначений вище.

 

8. Питання:

Чи потрібно припиняти субсидію у разі, коли в складі сім’ї, яка отримувала субсидію відбулися зміни.

 

Відповідь:

Відповдно до п.6 Положення про порядок призначення субсидії у разі смерті особи, якій було призначено субсидію надання субсидії не припиняється за умови, якщо у житловому приміщенні зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

Звертаємо увагу, що у разі зміни у складі сім’ї (смерть, народження, зняття з реєстрації тощо) розмір раніше призначеної субсидії може бути перераховано в межах терміну призначення або здійснено її припинення н апідставі заяви особи, якій призначалася субсидія) та призначення субсидії на новий термін.

Отримувачи допомоги на дітей одиноким матерям

Верховною Радою України 24 грудня 2015 року схвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»  (реєстраційний номер 3628 від 11.12.2015 року), яким передбачається змінити умови надання окремих видів соціальної допомоги. 

Отже, допомога на дітей одиноким матерямнадається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців,

тобто максимальний розмір допомоги

 

на дітей до 6 років становитиме:

з 1 січня 2016 року - 1 167 грн.,

з 1 травня 2016 року - 1 228 грн.,

з 1 грудня 2016 року - 1 313 грн.;

 

дітей віком від 6 до 18 роківстановитиме:

з 1 січня 2016 року - 1 455 грн.,

з 1 травня 2016 року - 1 531 грн.,

з 1 грудня 2016 року - 1 637 грн.

 

Більш детальну інформацію ви можете отримати за адресою: вул. Морехідна, 9 каб. № 16

або за тел.: 34-31-69

Отримувачитимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від  сплати аліментів

Верховною Радою України 24 грудня 2015 року схвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»  (реєстраційний номер 3628 від 11.12.2015 року), яким передбачається змінити умови надання окремих видів соціальної допомоги. 

Отже, тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від  сплати аліментів  з урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина виплачується у  розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні шість місяців,

тобто максимальний розмір допомоги

на дітей до 6 років становитиме:

з 1 січня 2016 року - 583,50 грн.,

з 1 травня 2016 року - 614 грн.,

з 1 грудня 2016 року - 656,50 грн.,

 

дітей віком від 6 до 18 років становитиме:

 

з 1 січня 2016 року - 727,50 грн.,

з 1 травня 2016 року - 765,50 грн.,

з 1 грудня 2016 року - 818,50 грн.

Більш детальну інформацію ви можете отримати за адресою:

вул. Морехідна, 9 каб. № 16або за тел.: 34-31-69Питання: Яку відповідальність несуть роботодавці за несвоєчасне проведення атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці?

Згідно з п.4 «Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442  відповідальність за своєчасне  та якісне проведення атестації покладено на керівника підприємства, організації.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо реформування загальнообов´язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці від 28.12.2014 № 77-VІІІ (набрав чинності 01.01.2015 р.) викладено в новій редакції статтю 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка встановлює відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці. Так, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ та організацій від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Вопрос: Какую ответственность несут работодатели за несвоевременное проведение аттестации рабочих мест по условиям труда?

Согласно «Порядка проведения  аттестации  рабочих  мест  по условиям труда», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 01.08.1992  № 442 ответственность  за своевременное и качественное проведение аттестации возлагается на руководителя предприятия, организации.

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда» от 28.12.2014 № 77-VІІІ (вступил в силу 01.01.2015 р.) изложена в новой редакции статья 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность за нарушение требований законодательствства о труде  и охране труда. Так, нарушение сроков проведения аттестации рабочих мест по условиям труда   и порядка ее проведения влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.


Визначення осіб, які належать до інвалідів війни

Про порядок видачі посвідчень ветеранам війни

Питання:  З чого починати укладання колективного договору?

Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

Будь–яка із сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору, або у строки, визначені цим документом, письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів.

Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.

 Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладання або внесення змін до колективного договору визначається сторонами і оформляється відповідним протоколом.

 Для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами.

 Сторони можуть перервати переговори з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів.

 Сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасникам переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективного договору.

 Робоча комісія готує проект колективного договору з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, трудових колективів, і приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом.


Питання: Чи вважається порушенням вимог чинного законодавства виплата заробітної плати один раз на місяць якщо при цьому від працівників підприємства надійшли заяви із проханням видавати їм заробітну плату один раз на місяць ?

По–перше, власник або уповноважений ним орган чи фізична особа, не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, які погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами (абз. 4 ст. 97 КЗпП України).
По-друге, умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними, навіть якщо на це є письмова згода (заява) працівників. При перевірці органами, які наділені таким правом, такі факти будуть розцінені як домовленість, що погіршує становище працівників порівняно з вимогами законодавства і таку заяву буде визнано недійсною (ст. 9 КЗпП України).Контрольно-ревізійний відділ управління фінансів надає відповідь на питання громадян

 Мешканець З. (Центральний район м. Миколаєва) запитує: в минулому році я мав виграш в Українську національну лотерею „Стортлото”. Крім того, отримав невеличкий приз від мережі „Таврія – В. Мені відомо, що відповідно до Податкового кодексу, виграші в лотерею оподатковуються. Чи враховуються виграші та призи до сукупного доходу моєї сім”ї ?

Відповідно до п. 5.18. Методики обчислення сукупного доходу сім”ї сім'ї для всіх видів соціальної допомоги до сукупного доходу входять інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.
Згідно з пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далі -Кодекс) до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених пп. 165.1.46 п. 165 ст. 165 Кодексу).
При цьому згідно з пп. 165.1.46 п. 165.1 ст. 165 розділу розділу ІУ Кодексу не підлягає оподаткуванню сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею в розмірі, що не перевищує 50 мінімальних –заробітних плат, розмір якої встановлюється законом (у 2013 р. – 1147 грн.). Тобто у 2013 р. не підлягає оподаткуванню 57350 грн. виграшу в державну грошову лотерею.
В разі, якщо Ваш виграш перевищує суму 57350 грн., то надлишок суми оподатковується за ставками, визначеними Податковим кодексом України, та включається до сукупного доходу сім”ї.
Грошові виграші та призи (у грошовому вигляді), отримані не в державну грошову лотерею, в повному обсязі включаються до розрахунку сукупного доходу сім”ї при призначенні усіх видів соціальної допомоги.

Запитує гр. І мешканець Центрального району м. Миколаєва 

Чи може опікун отримувати щомісячну допомогу особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду та чи враховується до його сукупного доходу пенсія по  інвалідності інваліда внаслідок психічного розладу ?

Відповідно до ст. 5 Закону України „Про психіатричну допомогу” допомога надається особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та здійснює догляд за ним. У разі проживання опікуна разом з інвалідом допомога може бути призначена. Пенсія інваліда буде врахована до сукупного доходу опікуна, у випадку якщо відповідно до п. 5  Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, зазначена особа включається до складу сімї заявника.
    Додатково роз”яснюємо. До складу сім”ї особи, яка звертається за призначенням допомоги, включаються:
-    чоловік, дружина;
-    рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у вищих та професійно – технічних навчальних закладах з денною формою навчання, і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації;
-    неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І чи ІІ групи  або інвалідами І групи і проживають разом з батьками;
-    непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв”язку з відсутністю власних доходів.

Інваліди І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які не належить до вищезазначених членів сім”ї, до складу сім”ї не включаються.

Гр. Л. Звернулась з проханням надати роз”ясення щодо  враховування  до  доходу сім”ї від земельної ділянки.

Насамперед необхідно зазначити, що Перелік доходів, які враховуються при призначенні державної допомоги, викладений у   Методиці обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої Наказом від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 (із змінами та доповненнями).
     Згідно з п.7.5 Методики  при  визначенні  сукупного  доходу  одержувачів допомоги дохід від земельних ділянок різних видів призначення  враховується як  дохід  осіб,  яким  вони  передані у власність,  володіння або
користування за нормативами, які затверджуються місцевими органами
виконавчої влади на календарний рік.
     Середньомісячні доходи громадян:
     а) від    особистого селянського господарства ураховуються як доходи,  отримані від земельної ділянки особистого
селянського   господарства  за  відповідними  нормативами, виходячи з площі ділянки понад 0,06 гектара;
     б) від земельної ділянки,  наданої  для  ведення  городництва,  ураховуються  за відповідними нормативами,  виходячи з площі ділянки;
     в) від земельної ділянки,  наданої  для  ведення  сінокосіння,  ураховуються за відповідними нормативами,  виходячи із площі ділянки у  місяцях  стійлового  періоду,  термін  якого встановлюється  місцевими  органами  виконавчої влади одночасно із затвердженням нормативів;
     г) від земельної ділянки,  наданої для випасання худоби, ураховуються  за  відповідними нормативами,  виходячи з площі ділянки у місяцях  періоду  випасання  худоби,  термін  якого встановлюється  місцевими  органами  виконавчої влади одночасно із затвердженням нормативів
     Річні доходи  громадян  від  земельної  частки  (паю), виділеної   внаслідок   розпаювання   землі,   яка   перебуває   в користуванні  сільськогосподарських  підприємств  без   оформлення договору  оренди,  ураховуються  за відповідними нормативами, помноженими на площу земельної частки (паю).
     При цьому за  потреби  визначення  середньомісячного  розміру доходу,   дохід  від  земельної  частки  (паю),  виділеної внаслідок  розпаювання  землі,  ураховується  як   річний   дохід, поділений на 12.
     При здачі  земельної  частки  (паю) в оренду річний дохід від земельної частки (паю) ураховується як фактично  отримана  за попередній  період  оренди сума орендної плати,  яка не може бути меншою, ніж визначена договором оренди.
      У разі  звернення за призначенням допомоги у перший рік здачі земельної частки (паю) в оренду  за  умови  отримання  попередньої (авансової)   орендної   плати  середньомісячний  дохід  від земельної частки (паю) ураховується як  частка  від  ділення суми попередньої орендної плати на кількість місяців,  за який вона одержана.
     За відсутності попередньої (авансової)  орендної  плати  середньомісячний дохід від земельної частки (паю) враховується за нормативами доходу від особистого селянського  господарства  за умови, якщо пай перебував в особистому підсобному господарстві.
     При приєднанні  земельних  часток (паїв) до земель особистого селянського господарства з метою  одержання  сільськогосподарської продукції застосовуються нормативи доходів громадян від особистого селянського господарства.
     Якщо орендна   плата  встановлена  в  натуральній  формі  (за визначеною  кількістю   чи   частиною   продукції,   яку   одержує орендодавець з орендованої землі) та відробітковій (надання послуг орендодавцю),  то вона перераховується у  грошовий  еквівалент  за середніми  (ринковими) споживчими цінами відповідного регіону,  що були на період, за який вона одержана.
    Таким чином, дохід від земельних ділянок різних видів призначення враховується при визначені розміру державної допомоги. Детальну інформацію про особливості врахування доходу від землі в кожному конкретному випадку нададуть спеціалісти відділів соціальних виплат департаменту праці тьа соціального захисту населення Миколаївської міської ради.


Управління праці інформує: 


Питання: Які існують гарантії щодо права працівників на оплату праці?
   
Гарантованість оплати праці передбачена безпосередньо Конституцією України, яка у ст. 43 встановлює право кожного на заробітну плату не нижче від визначеної законом. Заробітна плата повинна регулярно виплачуватися у строки, встановлені у колективному договорі. Розмір її не може бути нижчим за мінімальний розмір оплати праці, визначений законом. Заробітна плата виплачується не рідше  ніж два рази на місяць через проміжок часу, який не перевищує 16 к.д. та не пізніше 7 числа місяця, що наступає за звітним.

Питання: Що ж робити, якщо Вам не виплачують заробітну плату?

Для прискорення вирішення цього питання працівник має право звернутися з позовом про стягнення невиплаченої заробітної плати до районного суду за місцем свого проживання, або за юридичною адресою місцезнаходження боржника - це найбільш дієвий спосіб повернення заборгованості.
Існує спрощена процедура стягнення заробітної плати, невиплаченої працівнику, яка передбачає видання судового наказу, що є особливою формою судового рішення.
Вимоги працівника про виплату належної йому заробітної плати можуть пред’являтися в суді без обмеження строком. Крім того, слід враховувати, що без обмеження строком є можливим звернення з вимогою про виплату належної працівнику заробітної плати, якою є не будь-яка заробітна плата за виконану роботу, а тільки та, що нарахована та відображена у відомості нарахування заробітної плати.

Питання: Які державні гарантії втрачає робітник, працюючий нелегально?

Громадяни, які погоджуються на роботу без оформлення трудових відносин (нелегально) втрачають державні гарантії відповідно до чинного законодавства: державну допомогу сім’ям з дітьми, субсидії, втрачають трудовий стаж при розрахунку розміру пенсій.

Відсутність внесків до фондів соціального страхування унеможливлює соціальний захист працівників.

Такі особи втрачають гарантії на отримання:
-    заробітної плати;
-    оплати лікарняних листів;
-    гарантованої державою відпустки;
-    виплату допомоги при травмуванні у разі нещасного випадку на виробництві та інше.
І саме найдорожче – почуття захисту та соціальної справедливості.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація