Управління фінансів

Основні напрямки діяльності відділу бухгалтерського обліку, фінансування та звітності управління фінансів

Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку, фінансування та звітності є:

1. ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту та складення звітності;
2. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними ресурсами;
3. забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
4. забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів;
5. запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській  діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
6. розподіляє виділені кошти установам нижчого рівня.

Функції:

З метою виконання покладених завдань відділ бухгалтерського обліку:
1. веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
2. складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
3. здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
4. своєчасно подає звітність;
5. своєчасно та у повному обсязі перераховує отримувачам суми допомог, пільг, компенсацій, податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;
6. забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
   - використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
   - інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
7. проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості;
8. забезпечує:
   - дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
   - повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
   - зберігання та оформлення первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
9. розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які  підпорядковані департаменту;
10. здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під  час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
11. здійснює контроль за використанням фонду оплати праці та встановлення посадових окладів.

Спеціалістами відділу відповідно до посадових обов’язків проводиться:
виплата:
- субвенцій з державного бюджету на надання пільг ветеранам війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім'ям та субсидій відповідно до постанов Кабінету Міністрів України,
- допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та  дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.
- компенсації на поховання померлих учасників бойових дій, інвалідів війні та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; встановлення надгробку;
- проведення безоплатного капітального ремонту власних будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу;
- компенсації інвалідам на бензин, технічне обслуговування і ремонт автомобіля та санаторно-курортне оздоровлення;
- довічної державної стипендії для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- грошової допомоги учасникам бойових дій, які захищали та визволяли м.Миколаїв від фашистських загарбників у період Великої Вітчизняної війни;
- разової грошової допомоги ветеранам війни;
- компенсації громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- одноразової виплати жінкам, яким присвоєно звання України «Мати-Героїня»;
- компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.04 №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги» за рахунок міського бюджету;
- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- компенсації за пільговий проїзд;
- фінансової  підтримки Миколаївській міській раді ветеранів, міській спілці воїнів-інтернаціоналістів,  районним організаціям інвалідів, Миколаївській організації інвалідів Великої Вітчизняної війни і Збройних Сил та учасників бойових дій для здійснення статутних завдань.

Відділ з бухгалтерського обліку та звітності здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в управлінні Державного казначейства у м. Миколаєва та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, правильністю зарахування та використання власних надходжень та забезпечує проведення своєчасного фінансування  підвідомчим установам: міського територіального центру соціального обслуговування  ( надання соціальних послуг), Центру реінтеграції бездомних громадян,  Притулку для громадян похилого віку та інвалідів, Центру реабілітації дітей-інвалідів та громадських організацій  .

Основними завданнями контрольно – ревізійного відділу є:

1. перевірка достовірність  та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім'ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;
2.  проводити вибіркові   перевірки  особових  справ  одержувачів державної соціальної допомоги;
3.  складати акти  за  підсумками  перевірки  з  висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;
4.  здійснювати моніторинг  призначення   та   виплати   державної соціальної   допомоги   і   проводити   аналіз   причин  порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;
5.  брати участь у формуванні бази даних про осіб, які одержують державну соціальну допомогу;
6.  готувати у   разі  потреби  позови  до  судових  органів  щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства
державної соціальної допомоги;
7.   готувати пропозиції    щодо   припинення   надання   державної соціальної допомоги,  позбавлення права на продовження  строку  її надання,  зменшення  розміру  допомоги  у  випадках,  передбачених законодавством;
8.   надавати фізичним  та   юридичним   особам   консультації   та рекомендації з питань призначення державної соціальної допомоги;
9.    співпрацювати з    місцевими    органами    державної   служби зайнятості,  державними  органами  нагляду  за   охороною   праці, профспілковими  та  громадськими  організаціями у вирішенні питань соціального захисту населення.

З метою виконання покладених завдань контрольно-ревізійний відділ :

1. веде облік переплачених коштів, контролює їх повернення;
2. складає бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність  в порядку, встановленому законодавством;
3. своєчасно подає звітність;
4. проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської  заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості;
5. розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;
6. здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.         

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО  ІНСПЕКТОРА  

Державний соціальний інспектор – посадові особи контрольно - ревізійного відділу управління фінансів департаменту  праці та соціального захисту населення, наділені повноваженнями із здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, інших соціальних та компенсаційних виплат, цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету.

Метою системи соціального захисту населення є забезпечення реалізації конституційних гарантій права громадян на соціальний захист.

Контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги та використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на ці потреби, здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади в сфері праці та соціальної політики безпосередньо та через соціальних інспекторів.

В Україні право на отримання будь-якого виду соціальної допомоги чітко регламентується відповідними нормативними актами. Однак, скільки людей, стільки і ситуацій, тому у ряді випадків надання допомоги передбачено лише після вивчення ступеня нужденності заявника та його сім’ї.

Саме через державних соціальних інспекторів органи праці та соціального захисту населення мають можливість вивчити всі обставини сім’ї, яка звернулась за призначенням соціальної допомоги,  та надати їй всебічну допомогу.

Державний соціальний інспектор мають право:
проводити обстеження умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом;
• проводити разом з представниками служби у справах дітей та органу опіки та піклування або самостійно вибіркові обстеження окремих сімей з метою перевірки цільового використання допомоги для забезпечення належних умов для утримання та виховання дітей, на яких виплачуються відповідні суми державної допомоги при народженні дитини та допомоги при усиновленні дитини;
• відвідувати місце роботи осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, для проведення перевірки відомостей про їх доходи;
• робити запити та безоплатно отримувати від органів державної податкової служби, органів Державтоінспекції, бюро технічної інвентаризації, органів державної контрольно- ревізійної служби  інформацію, необхідну для проведення перевірок достовірності даних осіб, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги тощо.

У   разі  потреби державний соціальний інспектор готує  позови  до  судових  органів  щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням  законодавства державної соціальної допомоги.

Загалом робота соціального інспектора здійснюється за двома основними напрямками.
Перший – це визначення ступеня нужденності заявника, членів його сім’ї або домогосподарства, ведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи серед населення.
Другий – перевірка достовірності наданих відомостей про доходи та майновий стан заявника та членів його сім’ї.

Таким чином, основним завданням державного соціального інспектора є  забезпечення адресності надання допомоги та цільового використання коштів державного бюджету, спрямованих на соціальні виплати.

На сьогодні в складі контрольно – ревізійного відділу управління фінансів департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради працює 5  державних соціальних інспекторів.

Протягом 2012 року державними соціальними інспекторами:

  • проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 3953 родин з метою підтвердження їх права на призначення допомоги;
  •  проведено 45362 перевірки достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів допомоги.

На жаль, виявлено 1369 випадків  надання громадянами недостовірної або неповної інформації про доходи та майновий стан,  що призвело до переплати бюджетних коштів в сумі  883 тис.грн.

Найбільш поширеними випадками є  укриття додаткового доходу та майного стану, зокрема, незадекларована заробітна плата, придбання автомобілю, продаж квартири, наявність додатковго житлового приміщення, стипендія членів сім»ї.

Контрольно – ревізійний відділ буде постійно знайомити вас із положеннями діючого законодавства щодо призначення усіх видів соціальної допомоги, а для отримання більш детальної консультації з окремих питань ви можете звертатись до державних соціальних інспекторів районних управлінь соціальних виплат і компенсацій.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація