Управління фінансово-господарського забезпечення

До складу управління входять:

  • заступник директора департаменту – начальник управління - 1
  • відділ бухгалтерського обліку, фінансування та звітності - 7
  • плановий відділ - 4
  • відділ господарської діяльності та інформаційного забезпечення - 7

Очолює: Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-господарського забезпечення – Чорна Ірина Іванівна

Вул. Мала Морська 19, тел: (0512) 67-63-92

 

                                Управління фінансово-господарського забезпечення  

    Основними завданнями управлыння є:

     Основними завданнями управління є планування видатків фінансово-господарської діяльності департаменту та підвідомчим установам. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту та складення звітності. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними ресурсами. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності. Забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській  діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів. Розподілення виділених коштів установам нижчого рівня. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених на соціальний захист населення.

Функції:

    Основні функції - складає бюджетні запити. Веде бухгалтерський облік відповідно до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством. Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в управлінні Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань. Своєчасно подає звітність. Своєчасно та у повному обсязі перераховує отримувачам суми допомог, пільг, компенсацій, податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
- використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості.
Забезпечує:
- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
- зберігання та оформлення первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності. Розробляє та забезпечує вжиття заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу та працівників бухгалтерських служб департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, які підпорядковані департаменту. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства. Здійснює контроль за використанням фонду оплати праці та встановленням посадових окладів. Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги. Виконує інші обов’язки відповідно до законодавства.

 

    Відділ  бухгалтерського обліку, фінансування та звітності управління фінансово господарського запеспечення

Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку, фінансування та звітності є:

  • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту та складення звітності;
  • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними ресурсами;
  • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
  • забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених  нормативів i кошторисів;
  • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
  • розподіляє виділені кошти установам нижчого рівня.

  Основні завдання планового відділу управління фінансово господарського забезпечення

1. Планування видатків фінансово-господарської діяльності департаменту та підвідомчим установам.
2. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань в межах бюджетних призначень, при необхідності проводити перерозподіл видатків.
3. Забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів.
4. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених на соціальний захист населення.
5. Проведення розподілу коштів підвідомчим установам та громадським організаціям.

  Функції:

З метою виконання покладених завдань управління фінансів:
1. Складає бюджетні запити.
2. Здійснює планування видатків на відповідний рік господарської діяльності за призначенням всіх видів соціальних допомог, компенсацій та пільг.
3. Здійснює зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з міського бюджету по департаменту.
4. Здійснює складання кошторису бюджетних програм, довідок про зміни до кошторисів та помісячних планів асигнувань та розрахунків до кошторису, річних пропозицій, бюджетних запитів.
5. Складає паспорти з виконання бюджетних програм та зміни до них у разі необхідності, надає розрахунки до них.
6. Здійснює оцінку ефективності по виплачених коштах державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, інших допомог та компенсаційних виплат.
7. Складає звіт про виконання державних, обласних та міських програм.
8. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня планово-економічної дисципліни працівників відділу і працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані департаменту.
9. Веде бухгалтерський облік відповідно до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
10. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.
11. Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в управлінні Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.
12. Своєчасно подає звітність.
13. Своєчасно та у повному обсязі перераховує отримувачам суми допомог, пільг, компенсацій, податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.
14. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
- використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
15. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості.
16.Забезпечує:
- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
- зберігання та оформлення первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.
17. Розробляє та забезпечує вжиття заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу та працівників бухгалтерських служб департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, які підпорядковані департаменту.
18. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
19. Здійснює контроль за використанням фонду оплати праці та встановленням посадових окладів.
20. Виконує інші обов’язки відповідно до законодавства.

Керівництво управління очолює заступник директора департаменту – начальник управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
Заступник директора департаменту – начальник управління:
1. Здійснює контроль за своєчасним і якісним виконанням покладених завдань на підпорядковані відділи.
2. Забезпечує раціональне та ефективне використання бюджетних коштів з питань, які належать до компетенції департаменту.
3. Забезпечує ефективне виконання закріплених за відділами напрямків роботи.
4. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів департаменту.
5. Вимагає від усіх підрозділів та працівників забезпечення неухильного порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
6. Контролює складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності департаменту, підписання її та подання в установлені терміни.
7. Перевіряє звітність до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями.
8. Знайомить працівників відділів з нормативно-методичними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві.
9. Надає практичну допомогу спеціалістам відділів по мірі необхідності.
10. Розробляє проекти нормативно-правових актів, що передбачено положенням про відповідні структурні підрозділи.
11. Керує організацією обліку фінансово-господарської діяльності департаменту.
12. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, використання фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни, складанням штатного розпису департаменту.
13. Контролює розрахунки по заробітній платі з працівниками департаменту.

Інформацію  про кількість зареєстрованих заяв і   черговість надання реабілітаційних послуг  відповідно до    постанови  Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309
Станом на 15.04.2023

Інформацію  про кількість зареєстрованих заяв і   черговість надання реабілітаційних послуг  відповідно до    постанови  Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309
Станом на 15.03.2023

Інформацію  про кількість зареєстрованих заяв і   черговість надання реабілітаційних послуг  відповідно до    постанови  Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309
Станом на 15.02.2023

Інформацію  про кількість зареєстрованих заяв і   черговість надання реабілітаційних послуг  відповідно до    постанови  Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309
Станом на 15.01.2023

   Інформацію  про кількість зареєстрованих заяв і   черговість надання реабілітаційних послуг  відповідно до    постанови  Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309
Станом на 15.10.2022

 

Про організацію бухгалтерського обліку та  облікової   політики в департаменті

ІНФОРМАЦІЯ про виконання бюджету за І півріччя 2024 року

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету  в  2023 році

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету  в  2022 році

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету  в  2021 році  

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету в  2020 році 

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету в  2019 році 

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету  в  2018 році  

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету  в  2017 році  

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету  в  2017 році 

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету  в  2017 році

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету  в  2016 році  

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація