Управління фінансів

До складу управління входять:

 • відділ бухгалтерського обліку, фінансування та звітності;
 • контрольно-ревізійний відділ

Очолює: Заступник директора департаменту – Начальник управління фінансів – Чорна Ірина Іванівна

Вул. М.Морська 19


Чорна Ірина Іванівна, заступника директора департаменту праці та соціального захисту населення – начальник управління фінансів, 1967 р. н., освіта повна вища, закінчила Одеський політехнічний інститут у 1989 р. за  спеціальністю «Електронні обчислювальні машини» за кваліфікацією  інженера-системотехніка та Чорноморський державний університет імені Петра Могили у 2009 р. за спеціальністю «Державна служба» за кваліфікацією магістра державного управління, спеціалізація «Економіка».

Чорна Ірини Іванівна свою трудову діяльність розпочала в 1989 році інженером електронником - настройщиком в Південному виробничому технічному підприємстві.

В системі соціального захисту населення Чорна І.І.. почала працювати з 02.02.1996 року на посаді спеціаліста 2 категорії відділу субсидій управління  соціального захисту населення Центрального виконкому м. Миколаєва. З липня 1996 року працювала спеціалістом 1 категорії відділу житлових субсидій управління соціального захисту населення Центрального виконкому м. Миколаєва. З грудня 1999 року призначена на посаду заступника головного бухгалтера з питань житлових субсидій. З липня  2004 р.  працювала в управлінні праці та соціального захисту населення  Центрального виконкому Миколаївської міської ради  на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності.

При створенні департаменту з листопада 2006 року переведена начальником відділу бухгалтерського обліку, фінансування та звітності департаменту праці та соціального захисту населення.

З січня 2008 року  працювала на посаді заступника директора департаменту праці та соціального захисту населення з фінансових питань. З 2012 року по теперішній час працює на посаді заступника директора департаменту праці та соціального захисту населення – начальник управління фінансів.

Відділ з бухгалтерського обліку, фінансування та звітності управління фінансів

Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку, фінансування та звітності є:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту та складення звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених  нормативів i кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
 • розподіляє виділені кошти установам нижчого рівня.

Функції:

З метою виконання покладених завдань відділ бухгалтерського обліку:

 • веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 • складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
 • здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
 • своєчасно подає звітність;
 • своєчасно та у повному обсязі перераховує отримувачам суми допомог, пільг, компенсацій, податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів, ;
 •  забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
  - використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
 • інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
 • проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості;
 •  забезпечує:
  - дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 • повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
  - зберігання та оформлення первинних документів та облікових      регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському      обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
 • розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників  відділу та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які  підпорядковані департаменту;
 • здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під  час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог  бюджетного законодавства;
 •  здійснює контроль за використанням фонду оплати праці та встановлення посадових окладів.

Спеціалістами відділу відповідно до посадових обов’язків проводиться:
виплата:
- субвенцій з державного бюджету на надання пільг ветеранам війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім'ям та субсидій відповідно до постанов Кабінету Міністрів України;
- допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та  дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;
- компенсації на поховання померлих учасників бойових дій, інвалідів війні та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; встановлення надгробку;
- проведення безоплатного капітального ремонту власних будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу;
- компенсації інвалідам на бензин, технічне обслуговування і ремонт автомобіля та санаторно-курортне оздоровлення;
- довічної державної стипендії для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- грошової допомоги учасникам бойових дій, які захищали та визволяли м.Миколаїв від фашистських загарбників у період Великої Вітчизняної війни;
- разової грошової допомоги ветеранам війни;

 • компенсації громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • одноразової виплати жінкам, яким присвоєно звання України «Мати-Героїня»;

- компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.04 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги» за рахунок міського бюджету;
- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- компенсації за пільговий проїзд;
- фінансової  підтримки Миколаївській міській раді ветеранів, міській спілці воїнів-інтернаціоналістів,  районним організаціям інвалідів, Миколаївській організації інвалідів Великої Вітчизняної війни і Збройних Сил та учасників бойових дій для здійснення статутних завдань.

Відділ з бухгалтерського обліку та звітності здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в управлінні Державного казначейства у м. Миколаєва та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, правильністю зарахування та використання власних надходжень та забезпечує проведення своєчасного фінансування  підвідомчим установам: міського територіального центру соціального обслуговування  ( надання соціальних послуг), Центру реінтеграції бездомних громадян,  Притулку для громадян похилого віку та інвалідів, Центру реабілітації дітей-інвалідів та громадських організацій  .

Контрольно-ревізійний відділ

Основними завданнями контрольно – ревізійного відділу є:

1. перевірка достовірність  та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім'ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;
2.  проводити вибіркові   перевірки  особових  справ  одержувачів державної соціальної допомоги;
3.  складати акти  за  підсумками  перевірки  з  висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;
4.  здійснювати моніторинг  призначення   та   виплати   державної соціальної   допомоги   і   проводити   аналіз   причин  порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;
5.  брати участь у формуванні бази даних про осіб, які одержують державну соціальну допомогу;
6.   готувати у   разі  потреби  позови  до  судових  органів  щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства державної соціальної допомоги;
7.   готувати пропозиції    щодо   припинення   надання   державної соціальної допомоги,  позбавлення права на продовження  строку  її надання,  зменшення  розміру  допомоги  у  випадках,  передбачених законодавством;
8.   надавати фізичним  та   юридичним   особам   консультації   та рекомендації з питань призначення державної соціальної допомоги;
9.    співпрацювати з    місцевими    органами    державної   служби зайнятості,  державними  органами  нагляду  за   охороною   праці, профспілковими  та  громадськими  організаціями у вирішенні питань соціального захисту населення.

З метою виконання покладених завдань контрольно-ревізійний відділ :

1. веде облік переплачених коштів, контролює їх повернення;
2. складає бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність  в порядку, встановленому законодавством;
3. своєчасно подає звітність;
4. проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської  заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості;
5. розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;
6. здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.        

Державний соціальний інспектор – посадові особи контрольно - ревізійного відділу управління фінансів департаменту  праці та соціального захисту населення, наділені повноваженнями із здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, інших соціальних та компенсаційних виплат, цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету.

У разі виявлення при перевірці свідомого подання громадянами документів із зазначенням невірної або неповної інформації про доходи та майновий стан, виявлення факту виходу на роботу в період отримання деяких видів соціальної допомоги, пов’язаних із доглядом, надання раніше призначеної соціальної допомоги припиняється і заявник повертає надміру виплачені кошти. При виявленні переплати соціальної допомоги з вини підприємства, що надало невірну довідку про доходи, кошти повертаються підприємством. Якщо кошти надміру виплаченої допомоги не повертаються добровільно, питання про їх стягнення вирішуються у судовому порядку.


 По виконанню державних, обласних та міських програм в 2016 році департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради фактично виплачено 860,0 млн. грн. з міського бюджету, що на 216,7 млн. грн. більше ніж у 2015 році (643,3 млн.грн.) . Фактично використано на 99,9% від запланованого ліміту.

  На 2017 рік  в міському бюджеті заплановано 1062,5 млн. грн. загального фонду та 10,2 млн. грн. спеціального фонду, що складає 29,8% від загального бюджету міста. Всього 1072,7 млн. грн., що на 212,7 млн. грн. більше ніж у 2016 році

  В  2016 рік 4331 громадянина м. Миколаєва, які опинились в скрутному становищі  отримали адресну грошову допомогу на суму 2167,6 тис. грн., це в 2 рази більше, ніж в 2015 році  (в 2015 році було виплачено 1043,2 тис.  грн. 2897 громадянам ). 

У 2017 році на адресну грошову допомогу громадянам м. Миколаєва, які опинились в скрутному становищі заплановано 2315,7 тис. грн.. Протягом 9 місяців 2017 року отримали допомогу 2792 особи на суму 1514,3 тис. грн..

Поза увагою не залишаються наші ветерани - УБД у роки Другої Світової війни, які брали безпосередню участь у бойових діях. Кожен з них щомісячно отримує 2000,00 грн., з них за рахунок коштів з обласного бюджету – 1000,00 грн., та з міського бюджету – 1000,00 грн. Зараз в місті проживає 292 УБД.  Раніше ця виплата виплачувалась лише двічі на рік – до Дня перемоги та до дня визволення України від фашистських загарбників. Щомісячну виплату  почали виплачувати з червня 2017 року. До Дня визволення України від фашистських загарбників кожний УБД отримує поздоровлення та цінні подарунки .

 Також, безпосередньо визволителям міста проводиться щомісячна виплата адресної грошової допомоги у сумі по 1000 грн. кожному на 36,0 тис. грн... На даний час у місті Миколаєві мешкає 3 визволителя міста Миколаєва.

Вперше за рахунок міського бюджету виділено   970 тис. грн. на санаторно-курортне оздоровлення ветеранів війни. Пройшли оздоровлення 172 ветерана війни в санаторії-профілакторії «Інгул».

З метою надання соціальної підтримки учасників АТО в місті прийнята міська Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. На виконання цієї Програми виплачується  :

       -  щоквартально  адресна грошова допомога сім’ям загиблих в АТО із розрахунку 1500,00 грн. щомісячно.(вперше виплату проведено в кінці 2016 року). В 2016 році адресну допомогу отримали 39 сім’ї загиблих УБД в АТО на суму 1021,0 тис. грн.

-   щоквартально  адресна грошова допомога 4 інвалідам I групи  АТО із розрахунку 1000,00 грн. щомісячно з липня 2017 року.( в 2016 році отримали одноразову допомогу 4000,0 грн. , з січні по червень 2017 року отримували по 500,00 грн.) 

-    адресна грошова допомога 42 інвалідам ІІ-IІІ групи  АТО по 2000,00 грн. одноразово. В 2016 році виплачена матеріальна допомога інвалідам АТО по  2,0 тис. грн.)

вперше на 2017 рік заплановано 5205,00 тис. грн. на придбання житла учасникам АТО при додатковому пропорційному фінансуванні з обласного бюджету. 18 сімей учасників АТО покращать свої житлові умови.

- проводиться виплата грошової допомоги на виготовлення технічної документації проекту відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва. В цьому році отримали 16 учасників АТО по 1000,0 грн., в 2016 році -  131 учасник АТО по 1000,0 грн.,  в 2015 році – 230. На 2018 рік планується виплачувати грошову допомогу замість земельної ділянки.

- 15 учасників АТО звільнялись від квартирної плати на загальну суму 84,8 тис. грн.. (в 2016 році – 19 сімей, в 2015-875 сімей на 308,5 тис. грн..). Кількість зменшилась тому, що всі учасники АТО отримують статус УБД.

    Інвалідам війни з Афганістану проводиться виплата до річниці виведення військ з Афганістану. З міського та обласного бюджетів інвалідам війни з Афганістану в 2016 році виплачена допомога по  3600,00 грн.  на суму 518,4 тис. грн.). В 2017 році інвалідам війни з Афганістану  2 та 3 групи проведена виплата матеріальної допомоги 158 ветеранам війни по 4000,00 грн. В 2017 році інваліди війни з Афганістану  1 групи отримують по 1000 грн. щомісячно.

  В 2016 році отримали допомогу по 1800,0 грн. з обласного бюджету та 6000,00 грн. з міського 48 членів сімей померлих (загиблих) в Афганістані. У 2017 році розмір допомоги збільшився до  2000,00 грн. та виплачена допомога   з обласного бюджету та 6000,0 грн.  з міського бюджету.

 Вже багато років щорічно у бюджеті міста передбачена грошова адресна допомога на встановлення 100% знижки плати за користування житлом та комунальними послугами членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або стали інвалідами внаслідок загального захворювання. У 2016 році виплачено 46 сім`ї  на суму 90,9 тис. грн. У 2017 році грошова адресна допомога також виплачується згідно розрахунків.

  Також з міського бюджету проводяться виплати стипендій особам, яким виповнилось 100 років щомісячно по 500 грн., доплата почесним громадянам міста по 220 грн. щомісячно та надані пільги почесним громадянам міста на 38,3 тис. грн.

  В 2016 році виплачувалось одноразова матеріальна  допомога по 3000,00 грн. 156 громадянам постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 1 категорії на суму 466,5 тис. грн. В 2017 році сума виплати збільшена на 10 % та проведена виплата по  по 3300 грн., порівну за рахунок міського та обласного бюджетів на суму 514,8 тис. грн. для цієї категорії громадян.

 Вперше до Дня міста цінними подарунками відзначено 200 багатодітних родин. Департаментом разом із адміністраціями районів проведено заходи на честь таких сімей, та вручені подарунки - ковдри та рушники. До Дня інвалідів планується вручити цінні подарунки сім’ям, в яких є діти-інваліди. Також до Дня Святого Миколая та до Нового року діти отримують солодкі подарунки. Всього виділено 270,7 тис. грн.

Для молоді, що мають особливі потреби, в місті створено Центр психологічної реабілітації молоді, з функціональними обмеженнями за адресою Спаська, 80. На даний час проводяться проектні роботи по реконструкції будівлі.  Планується відкриття Центру після проведення реконструкції будівлі.

         Передбачена фінансова підтримки 7 громадським організаціям, з якими плідно співпрацює департамент у розв’язанні нагальних проблем населення (Миколаївській раді ветеранів, раді воїнів-інтернаціоналістів, Миколаївській організації інвалідів ВВВ, Збройних Сил та УБД  та районним організаціям інвалідів) в 2017 році  на суму 1021,5 тис. грн.. ( в 2016 році виплачено 790,6 тис. грн.).

 


 

Життєві проблеми пенсіонерів, осіб з інвалідністю, самотніх непрацездатних громадян міста допомагає вирішувати міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який надає населенню міста соціальні послуги, як на дому, так і у структурних підрозділах.
Щороку майже 10 тисяч громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують уваги громади і допомоги міської влади, звертаються до міського територіального центру соціального обслуговування, де отримують широкий спектр соціальних послуг, які включають в себе догляд вдома, соціально-психологічну реабілітацію, соціальну адаптацію та профілактику, влаштування до будинків-інтернатів.

З метою забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури при міському територіальному центрі діє служба транспортного обслуговування. Протягом 2016-2017 років було надано 3198 транспортних послуг. У 2017 році за рахунок коштів міського бюджету міським територіальним центром проведена процедура публічних закупівель сучасного автомобіля на суму 1,28 млн.грн., який планується отримати у листопаді поточного року після дооснащення його підйомною платформою. Придбання такого автомобіля дасть змогу отримувати послуги з перевезення більшій кількості громадян з особливими потребами.

З метою підвищення якості надання соціальних послуг у віддалених мікрорайонах міста працюють центри соціальних послуг, де мешканці мікрорайонів можуть отримати допомогу в оформленні житлових субсидій, державних допомог, пільг, комплекс соціальних послуг з догляду вдома, адресної допомоги, проведення досугу.
На даний час у Центральному районі працюють 3 таких центри соціальних послуг (Матвіївка, Варварівка, Тернівка), у Заводському районі - 2 (Велика та Мала Коренихи), 11.10.2017 року у мікрорайоні Кульбакіне Корабельного району був відкритий новий центр соціальних послуг. У 2018 році планується відкриття подібного центру в Інгульському районі (вул. Космонавтів, 128-А або 13-а Лінія).
На виконання ст.18 Закону України від 05.09.2017 «Про освіту» в даних центрах буде запроваджено надання соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку».

З метою покращення умов для навчання понад 250 громадян похилого віку в Інгульському районі у 2017 році міським територіальним центром була розпочата робота по реконструкції існуючого літнього навісу. Завдяки запланованим роботам буде створений закритий утеплений сучасний павільйон для проведення різноманітних заходів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. На реконструкцію даного об’єкта передбачено 608,9 тис.грн. На даний час роботи тривають.

Відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23 грудня 2016 року № 1219 «Про організацію та проведення громадських робіт на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності м.Миколаєва на 2017 рік» та відповідно до міської програми «Соціальний захист» на 2017-2019 роки у місті Миколаєві у жовтні 2017 запроваджена соціальна послуга фізичного супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи.
У Миколаєві проживають особи з інвалідністю по зору, які не можуть вільно пересуватися по місту без сторонньої допомоги.
З початку року 47 громадян, що мешкають у місті, скористалися допомогою соціальних робітників міського територіального центру, які виконували цю роботу додатково до своїх функціональних обов’язків. Вони супроводжували їх до лікарень, поліклінік, аптек, бібліотек, до установ освіти, на залізничний вокзал та автостанції.
З жовтня 2017 року міський територіальний центр на роботи, пов’язані з супроводом осіб з інвалідністю по зору І групи, залучає громадян, що знаходяться на обліку у центрах зайнятості. Громадяни, що направляються на такі роботи, будуть отримувати заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету та фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.
З січня 2018 року таку послугу безкоштовно зможуть отримати у чотирьох районах міста близько 200 осіб з інвалідністю по зору І групи.

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» не передбачена виплата грошової компенсації учасникам бойових дій, які мають право на забезпечення житлом та які потребують поліпшення житлових умов, а також на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва й городництва.
Станом на 01.09.2017 року за інформацією управління земельних ресурсів до Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надій1шло 3054 заяви щодо виділення земельних ділянок військовослужбовцям, які беруть участь у анти терористичній операції та членам сімей загиблих учасників анти терористичної операції.
До вирішення питання щодо надання грошової компенсації замість відведених земельних ділянок під будівництво особистих домоволодінь учасникам АТО вносится пропозиція про виплату грошової компенсації учасникам бойових дій замість відведених земельних ділянок під будівництво особистих домоволодінь учасникам АТО в 2018 році. Для цього необхідно:
1) внести доповнення до міської Програми соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей;
2) внести доповнення до Порядку надання адресної грошової допомоги;
3) визначити суму грошової компенсації та узгодити на постійної депутатської комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету та фінансів та соціально-економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Вноситься пропозиція щодо залучення громадських організацій до вирішення соціальних проблем учасників АТО, а саме в завдання та заходи щодо виконання міської програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей доповнюються пунктом :
«Забезпечити надання фінансової підтримки громадської організації «Асоціація інвалідів-ветеранів антитерористичної операції»

З метою створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю та функціональними обмеженнями, які досягли повноліття, зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, формування та розвитку основних соціальних і побутових навичок в місті створено міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями за адресою: вул. Спаська, 80. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями – заклад денного перебування дітей та молоді з функціональними обмеженнями віком від 16 до 35 років, метою діяльності якого є відновлення та підтримка їх фізичного та психічного стану, адаптація та інтеграція в суспільство. За адресою вул. Спаська, 80 проводиться реконструкція будівлі. Планується відкриття центру з 01.01.2017 р. на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету  в  2017 році  (буклет)

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету  в  2017 році  (інформація)

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету  в  2017 році

ІНФОРМАЦІЯ  про  виконання бюджету  в  2016 році  

 

СОЦІАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР – ПОМІЧНИК І КОНТРОЛЕР

Роз'яснення щодо причин припинення виплати допомоги при народженні дитини

Роз'яснення щодо причин припинення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Роз'яснення щодо причин припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям (батькам)

Роз'яснення щодо причин припинення виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Роз'яснення щодо причин припинення виплати допомоги при усиновленні дитини

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація