Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 04.10.2006 року  № 6/2   з 1 листопада 2006 року на базі реорганізованих відділів соціальної допомоги управлінь праці та соціального захисту населення Заводського, Корабельного, Ленінського та Центрального районів виконкому Миколаївської міської ради був створений міський територіальний центр по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення. У зв’язку зі створенням міського територіального центру були стерті кордони між районами, в результаті чого громадяни мали право отримувати соціальні послуги у будь-якому районі міста, незалежно від місця їх реєстрації.

З 2006р. міський територіальний центр очолює Самерханова Любов Іванівна.

До складу міського територіального центру з листопада 2006р. по травень 2010р.  входили територіальні центри Заводського, Корабельного, Ленінського, Центрального районів.

У зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» змінилися умови надання соціальних послуг. Рішенням Миколаївської міської ради від 22.04.2010р. № 45/7 «Про перейменування міського територіального центру по соціального обслуговування в міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» було затверджене нове Положення про міський територіальний центр та внесені зміни до його структури.

 

До складу міського територіального центру увійшли підрозділи, які розташовані в 4-х районах міста. На даний час діють 4 відділення соціальної допомоги вдома, 4 відділення денного перебування, 4  відділення організації надання адресної допомоги.

 

Відділення Заводського р-ну

 

Відділення Корабельного р-ну

 

Відділення Інгульського р-ну

 

Відділення Центрального р-ну

Забезпечують організацію роботи та здійснюють контроль за діяльністю вищезазначених відділень:
- в Заводському районі – заступник директора міського територіального центру Садова Наталя Анатоліївна, яка працює в системі соціального захисту населення  з 2000 року;
- в Корабельному районі – заступник директора міського територіального центру Громов Георгій Михайлович, який працює в системі соціального захисту населення з 1994 року;
- в Інгульському районі – заступник директора міського територіального центру Копиченко Олена Сергіївна, яка працює в системі соціального захисту населення з 2007 року;
-.в Центральному районі – заступник директора міського територіального центру Колеснік Тетяна Володимирівна.

Основними завданнями міського територіального центру є забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на безоплатній та платній основі громадянам:
- похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
- які  перебувають  у  складній  життєвій ситуації у зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі  зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку,   інвалідів),   якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум  для  сім'ї.
- здійснення заходів по виконанню міських соціальних програм.

До структури міського територіального центру входять:
        
Відділ з питань кадрової, правової, методичної роботи та контролю.

Основні завдання відділу:
- добір та просування по службі кадрів;
- забезпечення підвищення кваліфікації та підготовки кадрів;
- здійснення контролю за своєчасним розглядом та вирішенням письмових звернень громадян.
- здійснення контролю за строками виконання документів.

Відділ з соціальних питань.

Основні завдання відділу:
- координація роботи структурних підрозділів МТЦ;
- організація надання адресної грошової допомоги;
- сприяння створенню безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- сприяння влаштуванню до міського притулку, будинків-інтернатів громадян похилого віку та інвалідів;
- складання статистичної звітності;

Відділ моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

Основними завданнями відділу є:

Організація та проведення моніторингу та регулярного внутрішнього контролю якості надання соціальних послуг у структурних підрозділах міського територіального центру.
Збір даних щодо потреб населення міста у соціальних послугах.
Здійснення контролю за дотриманням структурними підрозділами міського територіального центру законодавчих та нормативних документів щодо змісту соціальних послуг, їх планування та надання отримувачам.
Надання методичної та консультативної допомоги структурним підрозділам міського територіального центру з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості соціальних послуг.
Підготовка та внесення пропозицій щодо усунення негативних моментів, виявлених під час моніторингу, а також поширення позитивних тенденцій у роботі структурних підрозділів. Контроль за здійсненням необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків.
Поширення інформації щодо результатів проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг.

Бухгалтерія.

Основні завдання бухгалтерії: 
- організація і ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності МТЦ та контроль за цільовим раціональним і економічним використанням усіх ресурсів, збереженням власності, виконання кошторисів доходів та видатків установи;
- введення обліку та здійснення усіх фінансових, кредитних та розрахункових операцій;
- здійснення виплати різних видів адресної грошової допомоги громадянам міста за рішеннями виконкому міської ради.

 Відділ господарського забезпечення.

Основні завдання відділу:
- забезпечення перевезення дітей-інвалідів до міського відділення соціальної  реабілітації дітей-інвалідів та додому;
- перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями  та інших маломобільних груп до організацій-надавачів послуг (ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», ВАТ «Миколаївгаз», ВАТ «Укртелеком»), лікарень, поліклінік, протезно-ортопедичного підприємства, на культурно-масові заходи, навчання тощо;
- забезпечення безперебійної роботи автотранспорту міського територіального центру;
- забезпечення проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти;
- заключення та виконання  договорів (оренди приміщень, постачання електричної енергії, питної води, електрозв’язку  та інш.);
- забезпечення дотримання виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Відділення соціальної допомоги вдома здійснюють безкоштовне соціальне обслуговування одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування в домашніх умовах згідно з медичним висновком та не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу:
•    похилого віку;
•    інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;
•    хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Також, відділення соціальної допомоги вдома здійснюють обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, (але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється на платній основі відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього рішенням Миколаївської міської ради від 10 жовтня 2010 року № 50/12, був затверджений порядок та склад міської комісії по розгляду заяв громадян щодо звільнення їх від сплати  за соціальне обслуговування, надання соціальних послуг в структурних підрозділах міського територіального центру.

В такому разі видатки, пов’язані із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) цих громадян, передбачаються в кошторисі міського територіального центру в межах виділених йому бюджетних асигнувань, доведених головним розпорядником коштів.

Однією з форм соціального захисту громадян похилого віку є організація надомного обслуговування одиноких громадян на безоплатній основі та одинокопроживаючих громадян – за плату.

Умови та порядок прийняття на обслуговування

  

Відділення денного перебування обслуговує безоплатно громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

Відділення надає такі послуги:

- соціальна адаптація (надання інформації з питань соціального захисту населення, навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, допомога в оформлені документів, участь у гуртках за інтересами, університетах третього віку, допомога в організації денної зайнятості та дозвілля, тощо);

- денний догляд (спостереження за станом здоров’я відповідно до рекомендацій, проведення заходів з фізичної реабілітації та профілактики (аромотерапія, фітотерапія, аероіонотерапія, оксигемототерапія, інш.), надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно здорового способу життя та раціонального харчування, сприяння в організації денної зайнятості, тощо).

Крім того, відділення може забезпечувати надання наступних  соціальних послуг, що включають формування комплексних заходів, де передбачено надання конкретних видів і форм обслуговування для громадян похилого віку та інвалідів, а саме:

- консультування – надання інформації з питань соціального захисту населення, соціально-правових питань, стосовно видів соціальної допомоги, питань отримання соціальних послуг, тощо;

- соціальна профілактика – проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо надання соціальних послуг, в тому числі розробка та розповсюдження інформаційних буклетів, листівок, тощо.

Умови прийняття на соціальне обслуговування

Відділення організації надання адресної допомоги утворені для обслуговування не менш як 500 громадян, які відповідно до актів обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги.

Основні завдання відділень:
•    виявлення громадян з метою визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
•    складання актів обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян;
•    встановлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує  територіальний центр, з метою сприяння здійсненню соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадян.
•    забезпечення громадян, виходячи з можливостей міського територіального центру продовольчими та промисловими товарами, одягом, взуттям, предметами побутової гігієни;
•    надання на платній та безоплатній основі швацьких, перукарських послуг та послуг з прання білизни та одягу.

Умови та порядок прийняття на обслуговування

 

  

Структура

 

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація